vrijdag 17 september 2010

Discipelschap 24/7

(De blog verscheen op 17-09-2010 op de site van de Jeruzalemkerk)

In de Jeruzalemkerk gaan we het komende seizoen aan de slag met thema ‘Discipelschap 24/7’. Dit thema is een vertaling van het Engelse ‘whole-life-discipleship’. Er zijn ook andere aanduidingen in omloop – zie internet- maar de essentie is steeds dezelfde: hoe kunnen we in het leven van elk dag en op alle terreinen van het leven leerling van Jezus zijn?

Het thema ‘discipelschap’ is met name voor protestantse stadskerken in de wereld een belangrijk thema geworden. Veel van die stadskerken vertonen ongeveer hetzelfde profiel als de Jeruzalemkerk: ze bestaan voor een groot (en steeds groter) deel uit twintigers en dertigers. 

En juist bij deze leeftijdsgroep blijkt het thema discipelschap goed aan te sluiten. In een artikel in het blad Wapenveld schreef Johan Visser (predikant in Antwerpen) daar over: ‘Het valt me op dat het thema discipelschap of navolging veel aan de orde komt in kringen en kerken waar veel dertigers zijn. Er leeft bij hen een verlangen om het evangelie concreet in onze wereld vandaag te geloven en te leven. De kerk kan een prachtige plek zijn om dat samen te ontdekken en vol te houden. Vorming en concrete prediking is dan belangrijk, maar meer nog het samen gestalte geven aan de zorg voor elkaar en voor de armen en de kwetsbaren. Het samen handen en voeten geven aan de grote woorden en claims van het evangelie is een antwoord  op het verlangen naar authenticiteit in onze cultuur en in het christelijk geloof. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe essentieel dat is voor de kerk om waarachtig (en missionair) te zijn en voor de christelijke godsdienstoefening. Het is misschien niet evident, maar wel typisch christelijk als een hoogopgeleide samen optrekt met de minste van Christus’ broeders.’

Dit lange citaat verwoordt wat mij betreft zin voor zin wat onze ervaring is in Amsterdam, maar wat ik in de afgelopen maand ook weer tegenkwam in Londen. Eerst was ik er een week in het kader van mijn studieverlof en daarna een lang weekend voor een inspiratiereis met een groep van 15 deelnemers uit de Protestantse Kerk Amsterdam. We bezochten daar een reeks van gemeenten en projecten, grote en kleine, maar allemaal werden ze vooral door dit verlangen gedragen en gemotiveerd: gevormd worden tot discipelschap om zelf ook weer nieuwe discipelen te kunnen maken.

Ik geloof dan ook dat we er goed aan doen om – in het verlengde wat in de afgelopen vier jaar in onze gemeente is gegroeid- nu een jaar te focussen op ‘discipelschap 24/7’.  We doen dat eerst en vooral in de kerkdiensten waar we gewoon het oecumenisch leesrooster volgen, maar per keer steeds de vraag stellen: waar raakt dit aan ons jaarthema? Verdere verdieping hopen we te maken door verschillende van die Bijbelgedeelten ook in kringen te bespreken, dus in Bijbelkringen, groeigroepen en op de verdiepingscursus (vervolg op Alpha). En er zullen meer thematische bijeenkomsten zijn, zoals de Zondagavondgesprekken,  waarin we dit jaar op zoek gaan naar mensen die in de samenleving op topposities christen willen zijn.


Al met al begin ik geïnspireerd en gemotiveerd aan een nieuw seizoen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten